Cliëntenraad revalidatiegeneeskunde

Wat is de Cliëntenraad?

Elke zorginstelling heeft – krachtens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen – de verplichting een Cliëntenraad te hebben. Dit orgaan geeft u als revalidant (cliënt) de mogelijkheid inspraak te hebben in het beleid van de instelling. In de praktijk betekent dit dat de Cliëntenraad over allerlei onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn, gesprekken voert met de Raad van Bestuur. De medezeggenschap – het recht van spreken over het beleid – van de cliënten wordt zo gegarandeerd. Voor u is het belangrijk te weten wat de Cliëntenraad doet, wie er in de raad zitting hebben en wat de leden voor u kunnen betekenen.

Voor wie is de Cliëntenraad bedoeld?

De Cliëntenraad is er in de eerste plaats voor allen die worden behandeld op een van de poliklinische revalidatiecentra van Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek. De raad komt op voor en behartigt de gemeenschappelijke belangen van allen die betrokken zijn bij de behandeling.

Hoe is de Cliëntenraad samengesteld?

In de wet is geregeld dat de Cliëntenraad een afspiegeling is van de cliënten van een zorginstelling. In de praktijk betekent dit dat de Cliëntenraad wordt gevormd door (voormalige) revalidanten en vertegenwoordigers van revalidanten (bijvoorbeeld een partner of een familielid). Daarnaast kunnen ook leden van relevante patiëntenverenigingen zich als lid beschikbaar stellen. De Cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 leden en zij worden in principe voor de periode van 4 kalenderjaren benoemd. Zij zijn eenmalig herkiesbaar.

De raad bestaat uit:

  • Dhr. Charles Versluijs
  • Dhr. Marc de Looze
  • Dhr./mw. … (functie vacant)

Wat doet de Cliëntenraad?

Alle leden van de Cliëntenraad hebben als doel de belangen van de revalidanten in en van Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek te waarborgen. De raad houdt zich daarom bezig met alles wat voor revalidanten van belang is. Het kan daarbij gaan over het intake beleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, maar ook over zaken als bejegening of belangrijke wijzigingen in de organisatie. Bij het nemen van een definitief besluit hierover laat de Raad van Bestuur het advies van de Cliëntenraad zwaar meewegen.

Uw zelfstandigheid onze zorg

De Cliëntenraad volgt dan ook nauwlettend de gang van zaken binnen de instelling en laat zich in het overleg met de Raad van Bestuur uitvoerig informeren. Onze Cliëntenraad woont minimaal eenmaal per jaar het overleg met de Raad van Bestuur bij. Daarnaast voert de Cliëntenraad jaarlijks gesprekken met medewerkers die de behandelingen uitvoeren. De raad kan zich daar waar nodig bij vraagstukken laten ondersteunen door de NCZ (Netwerk Cliëntenraden in de Zorg).

Hoe heeft de Cliëntenraad contact met revalidanten?

Met revalidanten die de poliklinieken bezoeken. Om belangen goed te kunnen behartigen, is het belangrijk dat de raad weet wat er leeft onder de revalidanten. Maar de revalidanten kunnen ook zelf rechtstreeks contact opnemen met een of meer leden van de raad. Niet alleen als er problemen zijn, maar ook als men daar behoefte aan heeft of met vragen zit. Immers, de Cliëntenraad wil de revalidanten van Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat kan alleen door overleg met degenen van wie men de belangen wil behartigen.

Indien u ideeën heeft over alle mogelijke zaken waar u als revalidant in een revalidatiecentrum mee te maken heeft, dan kunt u uw voorstel ook e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien u een lid van de Cliëntenraad persoonlijk wilt spreken, dan kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat, telefoon 0113 - 330875. De secretaresse zal ervoor zorgen dat u door een lid van de Cliëntenraad benaderd wordt.